Մեր առաքելությունը

  • Armenians of Colorado, Inc.-ը 501(c)(3) շահույթ չհետապնդող, կամավորական մշակութայինկազմակերպություն է։ Նրա նպատակն է խթանել համախմբված հայկական համայնքի գոյությունը ևնպաստել հայոց պատմության, մշակույթի, լեզվի և սովորույթների ըմբռնմանը համայնքում ևհասարակության լայն շրջաններում։ ԿՀ-ն ակտիվորեն աջակցում է Կոլորադոյում գտնվողամերիկահայ համայնքի, ինչպես նաև՝ ամբողջ աշխարհում հայկական սփյուռքի համայնքներիխնդիրների ու մտահոգությունների լուծմանը։ «Կոլորադոյի հայերը» տարվա ընթացքումհովանավորում են տարբեր միջոցառումներ և ծրագրեր։
  • ԿՀ-ն պարտավորվում է խտրականությունից զերծ միջավայր ապահովել։
  • ԿՀ-ն իր գործունեության մեջ խտրականություն չի դնում և չի դնելու՝ ըստ ռասայի, մաշկի գույնի, դավանանքի, էթնիկական պատկանելության, սեռի, սեռի արտահայտման, սեռականկողմնորոշման, տարիքի, ազգային ծագման, ընտանեկան կարգավիճակի, հաշմանդամության, ռազմական պարտավորության կամ վետերանի կարգավիճակի հիման վրա։